HÄLSOFÖRDELAR

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Hälsa > HÄLSOFÖRDELAR

HÄLSOFÖRDELAR

https://hempforhumanity.eu/sv/health-sv/

UPPTÄCKTA SYSTEM I MÄNNISKOKROPPEN

 

VårtEndogena Cannabinoid System ellerEndocannabinoid System (ECS) reglerar en balansmellan ”homeostasis” inomoss, inklusivefunktionersomhumör, sömn, aptit, matsmältning, metabolism ochhormonreglering. Dettaupptäcktes i mitten av 1980-talet av Dr David Allen sombeskriver ECS: s funktionersom ”kroppensförmågaattbehålla sig ochfungera i rättmiljö”.

VåraEndogena Cannabinoid System

ECS harreceptionsställen i hjärnanochcentralanervsystemet (CB1-receptorn) och i livmodern, inre organ ochtarmen (CB2).

Detärintressantatt CB1 neurotransmittorreceptorn i hjärnanharfler receptor sidoränallaandraneurotransmittorerkombinerade.

Därfördrarmångaforskare nu slutsatsenatt vi människor (ochalladäggdjur, inklusivehästar, hundarochkatter) ärutformadeförattaccepteraväxtbaseradecannabinoiderförattkompl
etteradetstoraochomfattandesjälvreglerandesystemet.

Detendogenakannabinoidsystemetär en viktigupptäcktsom i storutsträckningärokänd.

CANNABINOIDER SOM

ANTIOXIDANTER

Potentiellafördelarförmetabolisktsyndrompåg

 • Kardiovaskulärsjukdom
 • Diabetes
 • Reumatoidartrit

CANNABINOIDER SOM

NEUROPROTECTANTER

Potentiellfördelförneurologiskatillstånd

 • Parkinsonssjukdom
 • Alzheimerssjukdom
 • Multipelskleros

OM CANNABIDIOL (CBD)

CANNABIDIOL ÄR EN KANNABINOID SOM UPPTÄCKTES AV PROFESSOR MEKOULAM ÅR 1963

Cannabinoiderärkemiskakomponenter med terapeutiskaegenskapersomaktiverarvårtinternahälsosystem, Endogenous Cannabinoid System ellerEndocannabinoid System (ECS), vilketärvanligtföralladäggdjursarter.

ECS samlarcellreceptorer (kalladecannabinoidreceptorer) ochmolekyler i kroppen. De producerasavkroppenochkanhittas i hjärnan, organerna, bindvävnaden, körtlarnaochimmuncellernadär de anslutervårtimmunsystem, nervsystemetochpraktiskttagethelakroppens organ somfungerarsom en bro mellankroppochsjäl.

De terapeutiskaeffekternaavcannabinoider i form av CBD och THC haranalyseratsallmäntavdetglobalavetenskapligasamfundet.

FÖR HUSDJUR :

  CB1 & CB2

 • Hjärnbalk
 • Benmärg
 • Gallblåsan
 • Bukspottkörteln
 • Lever

      CB1

 • Vaskulärasystemet
 • Fortplantningsorgan
 • Muskler
 • Lungs
 • Hjärna
 • Magtarmkanalen

    CB2

 • En del avhjärnan
 • Hud
 • Ben
 • Mjälte
Posted By

Hemp For Humanity